Tipus de contracte i incentius

 

La contractació d’una persona amb discapacitat, des del punt de vista de la normativa legal, no suposa la firma d’un contracte especial. La modalitat del contracte i la seva formalització davant l’Administració pública seran iguals a la de qualsevol treballador, segons l’acord a què s’ha arribat amb l’empresa.

 

Contracte indefinit 

(A l’empara del RD 1451/1983, d’11 de maig, BOE de 4 de juny; RD 170/2004; RD 290/2004, i Llei 43/2006)

Incentius:

 • Subvenció de 3.907 € per cada contracte indefinit i de jornada completa, o de la quantia proporcional que correspongui en els casos de jornada a temps parcial.
 • Bonificacions en les quotes empresarials per contingències comuns a la seguretat social. El límit anual d’aquesta bonificació depèn del gènere i l’edat:
  • Discapacitat física: Homes: 4.500 €; dones: 5.350 €; >45 anys: 5.700 €
  • Discapacitat severa: Homes: 5.100 €; dones: 5.950 €; >45 anys: 6.300 €
 • En els contractes a temps parcial la bonificació de la quota empresarial a la seguretat social serà la mateixa que en la contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de la jornada habitual completa, del 50 % quan la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
 • Subvenció de fins a 901,52 € per adaptació al lloc de treball.
 • Deducció de la quota íntegra de l’impost sobre societats de 6000 € per cada persona/any d’increment de la plantilla de treballadors amb discapacitat, quan el contracte sigui indefinit i a jornada completa.

Pdf-icon Contracte de treball indefinit per a treballadors amb disminució

doc-icon Com obtenir subvencions per a la contractació de persones amb disminució

  Contracte temporal pel foment de l’ocupació 

  (RD 1451/1983; RD 170/2004 i Llei 43/2006)

  Incentius:

  • Bonificació de les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comuns, en el cas de contractar a jornada completa i per una durada d’un a tres anys:

   Discapacitat física inferior al 65 %:

   • Homes <45 anys: 3.500 €
   • Dones <45 anys: 4.100 €
   • Homes >45 anys: 4.100 €
   • Dones >45 anys: 4.700 €

   Discapacitat severa:

   • Homes <45 anys: 4.100 €
   • Dones <45 anys: 4.100 €
   • Homes >45 anys: 4.700 €
   • Dones >45 anys: 5.300 €
  • En els contractes a temps parcial: bonificació de la quota empresarial a la seguretat social en una quantitat igual a la corresponent a contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de jornada habitual completa, el 50 % quant la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
  • Per transformar aquests contractes en indefinits hi ha previstes les mateixes ajudes que per a la contractació indefinida de persones amb discapacitat.

  Pdf-icon Contracte de treball temporal per a treballadors amb disminució

   Contracte en pràctiques

   (RD Leg. 1/1995 art. 11; RD 488/98; RD 170/2004, i Llei 43/2006)

   Característiques:

   Es pot realitzar amb les persones que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com equivalents, que habilitin per a l’exercici professional, dintre dels quatre anys immediatament següents a la finalització dels corresponents estudis. Per a treballadors discapacitats, el termini serà de sis anys.

   Incentius:

   Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns del 50 %.

   Durada:

   Aquest contracte pot fer-se fins a sis anys després de l’obtenció de la titulació corresponent i tenir una durada d’entre 6 mesos i 2 anys.

   Pdf-icon Contracte de treball en pràctiques

    Contracte per a la formació 

    (RD 1/1995 art. 11 i Disp. Ad. 2a; RD 488/98; L45/2002, Disp. Ad. 10a, i RD 170/2004)

    Característiques:

    • Té com a objectius l’adquisició teòrica i pràctica necessària pel correcte desenvolupament d’un ofici o d’un altre lloc de treball que requereix un determinat nivell de qualificació.
    • En el cas de treballadors i treballadores amb discapacitat, el límit màxim d’edat previst (de 16 a 21 anys) no és d’aplicació quan es tracti de treballadors o treballadores amb discapacitat en situació d’atur.

    Incentius:

    Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 50 %.

    Durada:

    • De 6 mesos a 2 anys (ampliables a 3 per conveni), per a treballadors discapacitats.
    • La durada màxima del contracte serà de 4 anys.
    • Contracte de treball de formació

    Pdf-icon Contracte de treball de formació

     Contracte d’interinitat

     (Llei 45/2000, Disp. Ad. 9a)

     Característiques:

     És el que se signa amb treballadors o treballadores amb discapacitat i en situació d’atur, per substituir d’altres amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte per incapacitat temporal.

     Incentius:

     Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 100 %, incloent-hi les d’accident de treball, malalties professionals i les quotes empresarials de recaptació conjunta.

      Incorporació de persones amb discapacitat com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats anònimes laborals

      (1998 Llei 43/06, i Ordre TRI/406/06.)

      Característiques:

      • La disminució ha de ser d’un mínim del 33 % i la persona ha d’estar en situació d’atur i inscrita a l’OSOC.
      • La durada és indefinida (manteniment del lloc de treball, com a mínim durant 3 anys) i la jornada completa.
      • La incorporació ha de suposar un increment net de la plantilla, i és un requisit imprescindible que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors en els dotze mesos anteriors a la data d’incorporació.

      Incentius:

      • Les societats laborals o cooperatives poden beneficiar-se de les bonificacions establertes al Programa de Foment de l’Ocupació 2007 (Llei 43/06), sempre que hagin optat per un règim de seguretat social propi de treballadors per compte d’altri. S’inclouen aquí també els beneficis per conversió de contractes temporals o vincles societaris indefinits.
      • Per a la incorporació de persones desocupades amb discapacitat a jornada completa, o quantia proporcional a la jornada de treball en el cas de jornada a temps parcial. La incorporació haurà de suposar un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis.

       Subvencions per a adaptació de lloc de treball i mesures de seguretat en el contracte indefinit

       (Ordre 13.4.1994)

       Característiques:

         • La subvenció s’ha de destinar a facilitar l’adaptació dels llocs de treball o a la dotació dels mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals.
         • Es requereix la presentació de la factura que acrediti l’adaptació.
         • Es requereix un informe favorable de la Inspecció de Treball.
         • La subvenció la pot sol·licitar tant l’empresari com el treballador.

       Incentius:

         • Subvenció de fins a 901,52 €.
         • Aquesta subvenció és compatible amb d’altres subvencions i incentius a la contractació d’aquests treballadors.

       En el cas de determinats contractes, la llei preveu unes bonificacions i reduccions per a l’empresari.

       Hotel d’entitats La Pau
       C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
       08020 Barcelona
       fecetc@fecetc.org

       Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

       Política de protecció de dades

       Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

       Aviso de cookies