Tipus de contracte i incentius

 

La contractació d’una persona amb discapacitat, des del punt de vista de la normativa legal, no suposa la firma d’un contracte especial. La modalitat del contracte i la seva formalització davant l’Administració pública seran iguals a la de qualsevol treballador, segons l’acord a què s’ha arribat amb l’empresa.

 

Contracte indefinit 

(A l’empara del RD 1451/1983, d’11 de maig, BOE de 4 de juny; RD 170/2004; RD 290/2004, i Llei 43/2006)

Incentius:

 • Subvenció de 3.907 € per cada contracte indefinit i de jornada completa, o de la quantia proporcional que correspongui en els casos de jornada a temps parcial.
 • Bonificacions en les quotes empresarials per contingències comuns a la seguretat social. El límit anual d’aquesta bonificació depèn del gènere i l’edat:
  • Discapacitat física: Homes: 4.500 €; dones: 5.350 €; >45 anys: 5.700 €
  • Discapacitat severa: Homes: 5.100 €; dones: 5.950 €; >45 anys: 6.300 €
 • En els contractes a temps parcial la bonificació de la quota empresarial a la seguretat social serà la mateixa que en la contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de la jornada habitual completa, del 50 % quan la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
 • Subvenció de fins a 901,52 € per adaptació al lloc de treball.
 • Deducció de la quota íntegra de l’impost sobre societats de 6000 € per cada persona/any d’increment de la plantilla de treballadors amb discapacitat, quan el contracte sigui indefinit i a jornada completa.

Pdf-icon Contracte de treball indefinit per a treballadors amb disminució

doc-icon Com obtenir subvencions per a la contractació de persones amb disminució

  Contracte temporal pel foment de l’ocupació 

  (RD 1451/1983; RD 170/2004 i Llei 43/2006)

  Incentius:

  • Bonificació de les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comuns, en el cas de contractar a jornada completa i per una durada d’un a tres anys:

   Discapacitat física inferior al 65 %:

   • Homes <45 anys: 3.500 €
   • Dones <45 anys: 4.100 €
   • Homes >45 anys: 4.100 €
   • Dones >45 anys: 4.700 €

   Discapacitat severa:

   • Homes <45 anys: 4.100 €
   • Dones <45 anys: 4.100 €
   • Homes >45 anys: 4.700 €
   • Dones >45 anys: 5.300 €
  • En els contractes a temps parcial: bonificació de la quota empresarial a la seguretat social en una quantitat igual a la corresponent a contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de jornada habitual completa, el 50 % quant la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
  • Per transformar aquests contractes en indefinits hi ha previstes les mateixes ajudes que per a la contractació indefinida de persones amb discapacitat.

  Pdf-icon Contracte de treball temporal per a treballadors amb disminució

   Contracte en pràctiques

   (RD Leg. 1/1995 art. 11; RD 488/98; RD 170/2004, i Llei 43/2006)

   Característiques:

   Es pot realitzar amb les persones que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, o títols oficialment reconeguts com equivalents, que habilitin per a l’exercici professional, dintre dels quatre anys immediatament següents a la finalització dels corresponents estudis. Per a treballadors discapacitats, el termini serà de sis anys.

   Incentius:

   Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social per contingències comuns del 50 %.

   Durada:

   Aquest contracte pot fer-se fins a sis anys després de l’obtenció de la titulació corresponent i tenir una durada d’entre 6 mesos i 2 anys.

   Pdf-icon Contracte de treball en pràctiques

    Contracte per a la formació 

    (RD 1/1995 art. 11 i Disp. Ad. 2a; RD 488/98; L45/2002, Disp. Ad. 10a, i RD 170/2004)

    Característiques:

    • Té com a objectius l’adquisició teòrica i pràctica necessària pel correcte desenvolupament d’un ofici o d’un altre lloc de treball que requereix un determinat nivell de qualificació.
    • En el cas de treballadors i treballadores amb discapacitat, el límit màxim d’edat previst (de 16 a 21 anys) no és d’aplicació quan es tracti de treballadors o treballadores amb discapacitat en situació d’atur.

    Incentius:

    Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 50 %.

    Durada:

    • De 6 mesos a 2 anys (ampliables a 3 per conveni), per a treballadors discapacitats.
    • La durada màxima del contracte serà de 4 anys.
    • Contracte de treball de formació

    Pdf-icon Contracte de treball de formació

     Contracte d’interinitat

     (Llei 45/2000, Disp. Ad. 9a)

     Característiques:

     És el que se signa amb treballadors o treballadores amb discapacitat i en situació d’atur, per substituir d’altres amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte per incapacitat temporal.

     Incentius:

     Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 100 %, incloent-hi les d’accident de treball, malalties professionals i les quotes empresarials de recaptació conjunta.

      Incorporació de persones amb discapacitat com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats anònimes laborals

      (1998 Llei 43/06, i Ordre TRI/406/06.)

      Característiques:

      • La disminució ha de ser d’un mínim del 33 % i la persona ha d’estar en situació d’atur i inscrita a l’OSOC.
      • La durada és indefinida (manteniment del lloc de treball, com a mínim durant 3 anys) i la jornada completa.
      • La incorporació ha de suposar un increment net de la plantilla, i és un requisit imprescindible que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors en els dotze mesos anteriors a la data d’incorporació.

      Incentius:

      • Les societats laborals o cooperatives poden beneficiar-se de les bonificacions establertes al Programa de Foment de l’Ocupació 2007 (Llei 43/06), sempre que hagin optat per un règim de seguretat social propi de treballadors per compte d’altri. S’inclouen aquí també els beneficis per conversió de contractes temporals o vincles societaris indefinits.
      • Per a la incorporació de persones desocupades amb discapacitat a jornada completa, o quantia proporcional a la jornada de treball en el cas de jornada a temps parcial. La incorporació haurà de suposar un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis.

       Subvencions per a adaptació de lloc de treball i mesures de seguretat en el contracte indefinit

       (Ordre 13.4.1994)

       Característiques:

         • La subvenció s’ha de destinar a facilitar l’adaptació dels llocs de treball o a la dotació dels mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals.
         • Es requereix la presentació de la factura que acrediti l’adaptació.
         • Es requereix un informe favorable de la Inspecció de Treball.
         • La subvenció la pot sol·licitar tant l’empresari com el treballador.

       Incentius:

         • Subvenció de fins a 901,52 €.
         • Aquesta subvenció és compatible amb d’altres subvencions i incentius a la contractació d’aquests treballadors.

       En el cas de determinats contractes, la llei preveu unes bonificacions i reduccions per a l’empresari.

       Hotel d’entitats La Pau
       C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
       08020 Barcelona
       fecetc@fecetc.org

       Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

       Protección de datos | Cookies

       Aquesta pàgina web pot usar cookies per recordar les teves dades d'inici de sessió i recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat del lloc. Veure política de cookies ACEPTAR

       Aviso de cookies