Sancions

Risc per incompliment:

Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS), art. 27.5

Sanció principal:

  • Incompliment de l’obligació de reserva o de l’aplicació de les mesures alternatives. Es considera infracció greu, amb multa de fins a 3000 €.
  • Increment fins al doble del grau màxim si s’aprecia reincidència.

Llei 31/1995, art. 54, disposició addicional 3a; Llei 13/1995, art. 20, i Llei 8/1988 (entre d’altres):

  • Art. 20 d) prohibició de contractar amb l’Administració.
  • Pèrdua o exclusió durant un període màxim d’un any en determinades ajudes.
  • Disposició addicional VII LCAP, preferència en l’adjudicació a les empreses complidores (depenent del tant per cent de persones amb discapacitat contractades).

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies