Objectius

1. Potenciar la millora empresarial i social dels CET de la FECETC:

 • Informar i assessorar sobre totes les subvencions que pot rebre un CET.
 • Proporcionar serveis comuns tant de gestió empresarial com de naturalesa assistencial als empresaris i als seus treballadors.
 • Coordinar les entitats federades i exercir de conciliadors en situacions conflictives i a petició de les parts interessades.
 • Promoure i fomentar l’activitat empresarial i professional dels seus afiliats, impulsant o creant serveis d’interès comú.
 • Organitzar un programa permanent de formació i promoció cultural per als seus federats.
 • Millora en la gestió i acords estratègics entre un CET i processos compartits de comercialització dels CET.
 • Informar de les novetats en regulacions legals (tant en els decrets que regulen els CET com en els convenis col·lectius i en el marc dels serveis d’ajustament personal i social).
 • Donar suport als equips professionals perquè desenvolupin i progressin en el camp humà com a tècnics i professionals.
 • Assessorar i analitzar la competència d’altres productors de baix cost.

2. Sensibilitzar, acompanyar i donar eines a les empreses per a la implantació de la responsabilitat social en la creació i qualitat dels llocs de treball

 • Donar a conèixer les capacitats de traspàs del treballador amb discapacitat per facilitar la seva contractació a l’empresa ordinària.
 • Crear un sistema organitzat de traspàs del treballador amb discapacitat empleat al CET en direcció cap a l’empresa ordinària.
 • Fomentar la inserció de les persones amb discapacitat i altres col·lectius amb risc d’exclusió social en el món laboral, tant als CET com a les empreses ordinàries.

3. Col·laborar amb la resta de federacions de CET de l’Estat espanyol.

4. Qualsevol altra funció que se li atribueixi per disposicions legals o per acord formalitzat en qualsevol congrés de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya-FECETC.