Mesures alternatives

La Llei d’Integració Social i Laboral de Minusvàlids (LISMI), aprovada el 1982, regula l’obligatorietat de reservar el 2% de la seva plantilla a treballadors amb discapacitats, tant en empreses públiques com privades, de tots els sectors.

Excepcionalment, podran quedar exemptes d’aquesta obligació mitjançant el compliment del RD 364/2005 de Mesures Alternatives, sempre que s’apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret:

 • Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, pel subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equipament o qualsevol altres necessaris per a l’activitat de l’empresa.
 • Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.
 • Donacions i accions de mecenatge per la inserció laboral i creació de llocs de treball.
 • Enclavaments laborals.

Les mesures alternatives també poden ser un nou impuls a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat; això és el que la FECETC pretén que sigui un objectiu de tota la societat.

Procediments:

Per al compliment de les mesures alternatives és imprescindible obtenir la Declaració d’Excepcionalitat a la contractació de personal amb discapacitat. Aquesta declaració es pot obtenir quan l’empresa es trobi en algun dels casos descrits a continuació.

Motius d’excepcionalitat:

 • Impossibilitat que els serveis d’ocupació públics competents o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta de treball de l’empresa demandant, per la no existència de demandants d’ocupació per al tipus d’oferta de treball, o quan la persona amb discapacitat acrediti no estar interessada en les condicions de treball ofertes.
 • Al·legació per part de l’empresa d’altres causes. Es tindran en compte, entre d’altres, les peculiaritats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic, econòmic, etc., que motivin l’especial dificultat d’incorporar treballadors amb discapacitats a la plantilla de l’empresa.

Un cop obtinguda la declaració d’excepcionalitat, hem d’optar per qualsevol de les mesures alternatives o bé per una combinació d’aquestes:

Pdf-icon Sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu o econòmic

Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, pel subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d’equipament o qualsevol altres necessaris per a l’activitat de l’empresa

Procediments administratius:

Empresa

Motiu d’excepcionalitat 1:

 • Presentar davant de la Delegació Territorial del Departament de Treball, depenent de l’àmbit territorial on se sol·licita, l’oferta d’ocupació amb menció expressa del nombre de llocs de treball a cobrir amb treballadors disminuïts i les ocupacions requerides.
 • Quan l’oferta de lloc de treball s’ha presentat a una agència de col·locació degudament autoritzada, aquesta haurà de trametre a la Delegació Territorial del Departament de Treball el resultat negatiu del sondeig que hagi efectuat, en el termini de 15 dies.

Motiu d’excepcionalitat 2:

 • Presentar davant dels Serveis Centrals del Departament de Treball la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat.

Pdf-icon Sol·licitud de declaració d’excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu o econòmic

Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat:

 • Si la declaració d’excepcionalitat es vol per a un termini de 3 anys, aquest ajornament l’ha de sol·licitar l’empresa.
 • Transcorregut el termini de vigència de la declaració d’excepcionalitat, cal demanar una nova certificació.
 • Comunicar al Servei de Règim Jurídic i Relacions Laborals de la Direcció General de Relacions Laborals les contractacions realitzades en substitució de l’obligació principal, en el termini del mes següent al de la formalització.

Pdf-icon Comunicació de formalització de contracte civil o mercantil

Anualment cal presentar a la delegació territorial corresponent una memòria on es faci constar una descripció detallada del compliment de la mesura alternativa portada a terme.

Departament de Treball

Motiu d’excepcionalitat 1:

 • El delegat territorial de Treball emetrà en el termini de 2 mesos un certificat sobre la inexistència de demandes de treball, amb menció expressa de les ocupacions sol·licitades.

Pdf-icon Certificat d’excepcionalitat

Si transcorreguts 2 mesos no s’ha emès certificació, s’entendrà la resolució positiva.

Motiu d’excepcionalitat 2:

 • El director general de Relacions Laborals resoldrà sobre l’excepcionalitat en el termini de 3 mesos.
 • Si transcorreguts 3 mesos no s’ha emès certificació, s’entendrà la resolució positiva.

Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa

 • El procediment és el mateix que per al contracte mercantil o civil.
 • Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat, la resolució tindrà una durada de 2 anys, fins a un màxim de 3 depenent de la naturalesa de l’activitat de l’empresa, del tipus d’ocupació demanada habitualment o del fet de trobar-se en procés de regulació d’ocupació.

Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa

 • El procediment és el mateix que per al contracte mercantil o civil.
 • Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat, la resolució tindrà una durada de 2 anys, fins a un màxim de 3 depenent de la naturalesa de l’activitat de l’empresa, del tipus d’ocupació demanada habitualment o del fet de trobar-se en procés de regulació d’ocupació.

Enclavaments laborals

Què és un enclavament laboral?

Els enclavaments laborals estan inclosos en el RD 290/2004, de 20 de febrer. S’entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball (CET) per a la realització d’obres i serveis que guardin relació directa amb l’activitat normal d’aquesta i per a la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET es desplaçarà temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora.

És una formula de relació comercial entre empresa ordinària i un CET, així com un instrument per a la creació de treball per a persones amb discapacitat i per a la seva possible incorporació al mercat obert. Fomenta el desenvolupament d’una activitat productiva per part d’un equip multiprofessional d’un CET en les instal·lacions d’una altra empresa.

Objectius de l’enclavament laboral

L’objectiu principal és que les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els drets constitucionals com la resta dels ciutadans.

Es pretén, per tant:

 • Afavorir el pas de les persones amb discapacitat des dels CET al mercat ordinari de manera estable.
 • Que l’empresa ordinària conegui millor les capacitats i aptituds dels treballadors amb discapacitat.
 • Facilitar a les empreses amb més de 50 treballadors el compliment de la reserva del 2% per a persones amb discapacitat.
Característiques del personal contractat

Un mínim del 60 % seran treballadors que presentin especials dificultats per a l’accés al mercat ordinari (paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %; discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, i dones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %).

La resta dels treballadors de l’enclavament hauran de tenir reconegut un grau de discapacitat superior al 33%.

Com crear un enclavament laboral?
Transició del treballador amb discapacitat del CET a l’empresa ordinària:

El CET acorda amb l’empresa contractant prestar els seus serveis per a les seves tasques productives a la seu de l’empresa.

Instrumentació:

Els equips de treball mantindran una relació jeràrquica amb un encarregat de producció del CET. Tant els treballadors com l’encarregat de producció seran personal del CET, fet que suposa una disminució de costos per a l’empresa contractant.

Contracte:

 • Per a la realització de l’enclavament, el CET i l’empresa contractant subscriuran un contracte d’obra i servei, la durada del qual serà d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 3 anys.
 • Es podrà prorrogar per a un període mínim de 3 mesos i fins a un màxim de 3 anys. Per tant, la durada màxima de l’enclavament, incloent-hi la pròrroga, serà de 6 anys.
 • L’enclavament estarà format per almenys 5 treballadors si la plantilla de l’empresa és de 50 o més treballadors, I per almenys 3 si la plantilla és inferior.
Trànsit cap al mercat ordinari:
 • L’empresa contractant pot contractar els treballadors de l’enclavament en qualsevol moment.
 • No es podrà establir un període de prova, només quan realitzin funcions diferents a les que es desenvolupaven en l’enclavament.
 • Quan es produeix la incorporació a l’empresa contractant, el treballador passarà a excedència voluntària del CET.
Avantatges per a l’empresa

Econòmiques:

Quan es contracti un treballador de l’enclavament, l’empresa gaudirà de les següents subvencions:

 • 7.814 € per cada contracte de treball a jornada completa.
 • Bonificació del 100 % de les quotes empresarials a la seguretat social.
 • Ajudes per a l’adaptació del lloc de treball i l’eliminació de les barrares arquitectòniques o obstacles.

Compliment de la quota de reserva:

El Reial Decret 27/2000 obliga totes les empreses de més de 50 treballadors a tenir contractats almenys un mínim del 2 % de personal discapacitat.

Pdf-icon RD 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de treballde les persones amb discapacitat

Pdf-icon Contracte de treball indefinit per a persones amb discapacitat procedents de l’enclavament laboral

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies