LEGISLACIÓ EMPRESA

Context legal

El Consell Europeu estableix l’obligació dels estats membres de prohibir la discriminació en l’ocupació per motius de discapacitat, i també recomana desenvolupar mesures positives d’igualtat d’oportunitats i adoptar reajustaments raonables que eliminin les barreres i els obstacles en l’accés a l’ocupació i en les condicions de treball.

D’altra banda, la Constitució espanyola, art. 35, estableix que tots els espanyols tenen el deure i dret de treballar.

A més del text refós de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores (RDL 1/1995), la principal referència la trobem a laLlei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (R.D.L. 1/2013).

El R.D.L. 1/2013 marca com a finalitat de la política d’ocupació de les persones treballadores amb discapacitat la seva integració en el sistema ordinari de treball o, si això no és possible, la seva incorporació a un centre especial de treball o a un centre ocupacional.

El R.D.L. 1/2013 estableix l’obligació per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors, de tenir almenys un 2 % de persones treballadores amb discapacitat a la seva plantilla.

Actualment només és possible l’exoneració total o parcial de la reserva de llocs de treball, en les empreses públiques o privades, en aplicar-se alguna de les mesures alternatives legalment previstes en cas que es produeixi una situació d’excepcionalitat que hagi declarat expressament l’autoritat laboral.

 R.D.L. 1-2013 Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

RD 27-2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2 % a favor dels treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors

RD 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor dels treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors

RD 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies