LEGISLACIÓ EMPRESA

Context legal

El Consell Europeu estableix l’obligació dels estats membres de prohibir la discriminació en l’ocupació per motius de discapacitat, i també recomana desenvolupar mesures positives d’igualtat d’oportunitats i adoptar reajustaments raonables que eliminin les barreres i els obstacles en l’accés a l’ocupació i en les condicions de treball.

D’altra banda, la Constitució espanyola, art. 35, estableix que tots els espanyols tenen el deure i dret de treballar.

A més del text refós de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores (RDL 1/1995), la principal referència la trobem a laLlei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (R.D.L. 1/2013).

El R.D.L. 1/2013 marca com a finalitat de la política d’ocupació de les persones treballadores amb discapacitat la seva integració en el sistema ordinari de treball o, si això no és possible, la seva incorporació a un centre especial de treball o a un centre ocupacional.

El R.D.L. 1/2013 estableix l’obligació per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla igual o superior a 50 treballadors, de tenir almenys un 2 % de persones treballadores amb discapacitat a la seva plantilla.

Actualment només és possible l’exoneració total o parcial de la reserva de llocs de treball, en les empreses públiques o privades, en aplicar-se alguna de les mesures alternatives legalment previstes en cas que es produeixi una situació d’excepcionalitat que hagi declarat expressament l’autoritat laboral.

 R.D.L. 1-2013 Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

RD 27-2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2 % a favor dels treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors

RD 246/2000, de 24 de juliol, sobre l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor dels treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors

RD 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies