Legislació CET

El R.D.L. 1/2013, juntament amb l’anomenada quota de reserva del 2 % a les empreses de 50 o més treballadors i altres mesures, i dins de la fórmula del treball protegit, regula la figura dels centres especials de treball amb la finalitat principal de facilitar l’obtenció de treball remunerat a aquells minusvàlids que, provisionalment o definitivament, no poguessin trobar una feina a les empreses normals. Amb posterioritat a l’entrada en vigor de la llei es van dictar el Reial Decret 2273/1985,de 4 de desembre, que va aprovar el reglament dels centres, i el Reial Decret 1368/1985, que va regular la relació especial dels treballadors minusvàlids dels centres especials de treball.

De les normes de desenvolupament i complementàries es desprenen, com a trets característics d’aquests centres, els següents:

  • a) econòmicament, aquests “centres” són empreses, en tant que la seva intervenció es produeix en el mercat de béns i serveis;
  • b) tenen com a finalitat assegurar un treball remunerat per als minusvàlids que hi treballin;
  • c) tenen com a finalitat afegida la possible prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors minusvàlids;
  • d) són empreses amb forma jurídica variada, ja que el seu titular podria ser qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, i fins i tot una comunitat de béns amb l’única exigència de tenir capacitat jurídica i obrar per ser empresari: societats mercantils, associacions, fundacions, etc.;
  • e) almenys el 70 % de la seva plantilla ha d’estar formada per minusvàlids, i
  • f) aquests centres són a més concebuts com a mitjà d’integració de minusvàlids al règim de treball normal, és a dir, haurien de servir per impulsar la integració laboral de les persones amb discapacitat a les empreses normalitzades.

Les últimes novetats legislatives per les quals es regulen els enclavaments laborals, són una aposta de futur a favor de la inserció laboral de les persones amb discapacitat i dels Centres Especials de Treball.

doc-icon RD 1451/1983, d’11 de maig, que regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball de treballadors minusvàlids

doc-icon RD 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball

doc-icon RD 1368/1985, de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials de Treball

doc-icon Ordre de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials de treball i treball autònom

doc-icon RD 4/1999, de 8 de gener, pel qual es regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació dels treballadors amb discapacitat

doc-icon RD 427/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el RD 1368/1985, de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen als centres especials de treball

Pdf-icon RD 170/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el RD 1451/1983, d’11 de maig, que, en compliment del previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball de treballadors amb discapacitat

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies