Legislació CET

El R.D.L. 1/2013, juntament amb l’anomenada quota de reserva del 2 % a les empreses de 50 o més treballadors i altres mesures, i dins de la fórmula del treball protegit, regula la figura dels centres especials de treball amb la finalitat principal de facilitar l’obtenció de treball remunerat a aquells minusvàlids que, provisionalment o definitivament, no poguessin trobar una feina a les empreses normals. Amb posterioritat a l’entrada en vigor de la llei es van dictar el Reial Decret 2273/1985,de 4 de desembre, que va aprovar el reglament dels centres, i el Reial Decret 1368/1985, que va regular la relació especial dels treballadors minusvàlids dels centres especials de treball.

De les normes de desenvolupament i complementàries es desprenen, com a trets característics d’aquests centres, els següents:

  • a) econòmicament, aquests “centres” són empreses, en tant que la seva intervenció es produeix en el mercat de béns i serveis;
  • b) tenen com a finalitat assegurar un treball remunerat per als minusvàlids que hi treballin;
  • c) tenen com a finalitat afegida la possible prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixen els seus treballadors minusvàlids;
  • d) són empreses amb forma jurídica variada, ja que el seu titular podria ser qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, i fins i tot una comunitat de béns amb l’única exigència de tenir capacitat jurídica i obrar per ser empresari: societats mercantils, associacions, fundacions, etc.;
  • e) almenys el 70 % de la seva plantilla ha d’estar formada per minusvàlids, i
  • f) aquests centres són a més concebuts com a mitjà d’integració de minusvàlids al règim de treball normal, és a dir, haurien de servir per impulsar la integració laboral de les persones amb discapacitat a les empreses normalitzades.

Les últimes novetats legislatives per les quals es regulen els enclavaments laborals, són una aposta de futur a favor de la inserció laboral de les persones amb discapacitat i dels Centres Especials de Treball.

doc-icon RD 1451/1983, d’11 de maig, que regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball de treballadors minusvàlids

doc-icon RD 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball

doc-icon RD 1368/1985, de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin als Centres Especials de Treball

doc-icon Ordre de 16 d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials de treball i treball autònom

doc-icon RD 4/1999, de 8 de gener, pel qual es regula l’ocupació selectiva i les mesures de foment de l’ocupació dels treballadors amb discapacitat

doc-icon RD 427/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el RD 1368/1985, de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen als centres especials de treball

Pdf-icon RD 170/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el RD 1451/1983, d’11 de maig, que, en compliment del previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, regula el treball selectiu i les mesures de foment del treball de treballadors amb discapacitat

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2018

Política de protecció de dades

Este sitio web utiliza cookies para que mejorar la experiencia del usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la política de cookies y privacidad, haga click el enlace para más información. ACEPTAR

Aviso de cookies