Inserció laboral

Què és el Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral?

Des de la FECETC portem a terme el Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, un projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

El programa té com a objectiu posar a l’abast dels demandants de feina amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental un seguit de recursos que els situïn en una posició millor enfront de la recerca de feina. Són actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, la formació o projecte de vida laboral.

El programa acompanyarà a les persones participants en l’elaboració d’un projecte professional per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en el context laboral. Es pretén atendre les necessitats de cada persona participant i en funció d’aquestes desenvolupar itineraris personalitzats.

S’ofereixen les següents accions:

 • Tutories per l’orientació i disseny de l’itinerari d’inserció. Anàlisi de la situació d’inici, del perfil de competències i acord del pla d’acció personalitzat. En aquestes sessions es desenvolupen aspectes personals envers l’ocupació, com ara la motivació, el coneixement personal, l’ajustament del perfil, l’autonomia, les habilitats comunicatives, els punts forts/febles o la planificació de la recerca de feina, entre d’altres.
 • Tutories per a la recerca activa envers l’ocupació. Identificar els interessos professionals, avaluar el nivell d’ocupabilitat, definir l’objectiu professional, conèixer el mercat laboral, millorar les eines de recerca (CV, carta de presentació, etc.), preparar processos de selecció, conèixer i utilitzar diferents canals de recerca de feina.
 • Tutories d’inserció i acompanyament en el procés. Oferir espais de recerca de feina, assessorar en la millora curricular, seguiment d’accions formatives i gestionar ofertes de feina.
 • Tutories de seguiment de l’itinerari d’inserció. Seguiment i suport per assegurar una correcta adaptació i consolidació a la formació i/o lloc de treball. Seguiment de l’espai de recerca de feina, de la millora curricular, de les ofertes de feina i de la contractació.
 • Accions formatives.
  • Formació bàsica i/o instrumental: treballar aquells coneixements i tècniques necessàries per accedir a una ocupació.
  • Formació en habilitats socials o transversals: desenvolupar competències necessàries per aconseguir la inserció laboral: disposició a l’aprenentatge, valorar les pròpies capacitats, relacions interpersonals, treball en equip, comunicació, adaptabilitat i flexibilitat, etc.
  • Formació tècnico-professional: obtenir coneixements i tècniques relacionades a un perfil professional a través de cursos com el d’Auxiliar de neteja, Auxiliar de serveis, etc.
  • Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en el coneixement de noves TIC: descobrir, conèixer i aprendre les eines digitals, a través de cursos o tallers de curta durada.
 • Pràctiques en empreses, amb l’objectiu de que la persona participant pugui desenvolupar competències professionals en relació a una ocupació en concret i en un entorn laboral, i possible pont cap a la contractació per part de l’empresa.

Complementàriament es realitza un treball en xarxa amb els agents implicats:

 • Borsa de treball. Gestió d’’ofertes.
 • Prospecció i sensibilització d’empresa. Posar les bases per a la consecució del doble objectiu que representa respondre adequadament a les necessitats de les empreses i obtenir llocs de treball ajustats a les necessitats de les persones demandants.

Per a més informació: Tel. 93 313 48 95. De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

c/ Pere Vergés, 1, planta 11, despatx 14, 08020 Barcelona. A/e: fecetc@fecetc.org

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE.

Què ofereix el Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental?

 • Orientació i disseny de l’itinerari d’inserció: identificació de competències, pla d’acció, etc.
 • Recerca activa envers l’ocupació: eines i canals de recerca, mercat laboral, etc.
 • Inserció i acompanyament en el procés: recerca de feina, millora curricular, etc.
 • Seguiment de l’itinerari d’inserció.

Per inscriure’s al Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral cal estar inscrit a les oficines de treball com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) i aportar la següent documentació:

 • Currículum vitae.
 • Certificat de vida laboral.
 • Fotografia actual (mida carnet).
 • Fotocopia del DNI.
 • Fotocòpia dels dos fulls del certificat de discapacitat.
 • Inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Resolució de pensions (si escau).

Si ets una persona amb discapacitat i/o trastorn mental i desitges treballar, contacta amb nosaltres per concertar una entrevista. T’orientarem i t’ajudarem a integrar-te al món laboral.

El SIOAS és un projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu 

 

Què ofereix el Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral a les empreses?

 • Pre-selecció de perfils professionals: selecció de perfils, disseny i aplicació d’itineraris d’inserció personalitzats.
 • Suport a la gestió d’ajudes tècniques per a l’adequació del lloc de treball.
 • Assessorament sobre aspectes de normativa legal, LISMI, mesures alternatives, subvencions i bonificacions.
 • Informació sobre com desenvolupar accions enmarcades en la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
 • Acompanyament i seguiment de les persones incorporades a l’empresa.