Creació d’un CET

Els Centres Especials de Treball poden ser creats per les administracions públiques o per qualsevol persona física o jurídica o comunitat de béns que tinguin capacitat per ser empresaris, i en conseqüència puguin contractar treballadors d’acord amb la legislació laboral. Aquesta amplitud permet que els titulars dels centres siguin d’allò més variats: associacions, fundacions, societats mercantils, persones físiques, etc.

El creador del centre es conceptua també com a titular, és a dir, com a l’entitat o persona en la qual recauen els drets i deures que neixen de l’activitat dels centres. De tal manera, no és possible crear un centre si prèviament el seu creador i titular no posseeix capacitat jurídica i d’obrar, fet que en les persones jurídiques exigeix la seva inscripció prèvia en el registre del qual procedeixi (Registre Mercantil, Registre de Fundacions, etc.).

Per tenir caràcter de Centre Especial de Treball és necessària la qualificació del mateix per l’Administració i la posterior inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES). La qualificació és una autorització per la qual, un cop comprovats els requisits exigits per la llei, l’Administració competent atorga a un determinat projecte empresarial la qualitat de Centre Especial de Treball amb possibilitat de contractar treballadors amb discapacitat, sota una relació laboral especial basant-se en l’Estatut dels Treballadors.

En tota normativa reguladora s’indica que els centres han d’assemblar-se en tot el possible a les empreses ordinàries i, en conseqüència, ser viables pel que fa a la valoració prèvia a la qualificació. Els creadors del centres hauran de presentar un estudi de viabilitat empresarial.

D’altra banda, la creació d’un centre d’aquest tipus pot fer-se bé ex-novo, presentant en conseqüència un projecte empresarial, o bé transformant una empresa ordinària en Centre Especial de Treball; en aquest cas, la plantilla haurà d’estar formada, en el moment de la qualificació, com a mínim per un 70% de persones amb discapacitat.

Cal tenir presents dos punts importants:

 • Que la inscripció al RESES no ha de pressuposar necessàriament l’obtenció automàtica de subvencions del Departament de Treball, atès que aquestes es concedeixen a partir de les disponibilitats pressupostàries i atenent criteris de necessitat i prioritat per a la promoció sociolaboral de persones amb discapacitat.
 • Els estatuts de la societat han de reflectir de forma explícita com a objectiu prioritari la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Documentació:

La documentació que cal aportar per aconseguir l’autorització com a Centre Especial de Treball és la següent:

Dades de l’empresa:

 • Domicili social.
 • Objectius (d’acord amb l’escriptura de constitució).
 • Centre de Treball: nom i domicili, i activitats previstes.
 • Fotocòpia de l’alta de l’IAE.
 • Autorització del departament corresponent a l’activitat que es vulgui desenvolupar.

Dades de l’activitat:

 • Descripció del producte o servei.
 • Estudi de mercat: àmbit d’actuació, volum global de vendes de mercat, quota de mercat que es pretén assolir, nombre de clients i facturació previstos.
 • Especificació dels objectius comercials.
 • Previsió de facturació (per als tres primers exercicis).

Pla d’inversions i finançament:

 • Pla d’inversions (detall i qualificació).
 • Fonts de finançament de les inversions.
 • Pressupost mensual de tresoreria (per al primer exercici).

Documentació comptable:

 • Comptes de pèrdues i guanys provisionals (per als primers tres exercicis).
 • Balanços provisionals (per als tres primers exercicis).

Personal:

Previsió de personal a contractar: personal amb discapacitat (desglossat segons el tipus de discapacitat) i personal sense discapacitat.

Projecte de programa de prestació de serveis d’ajustament personal i social

Pdf-icon Sol·licitud per a la creació d’un Centre Especial de Treball

Finançament dels Centres Especials de Treball

Els Centres Especials de Treball poden beneficiar-se d’ajuts per a la inversió a partir de la proporció de persones amb discapacitat contractades, d’acord amb els següents punts:

 • Quan més del 90% de la plantilla del CET siguin treballadors amb discapacitat, la subvenció per lloc amb caràcter estable serà de 12.202,24 €.
 • Quan el nombre de treballadors amb discapacitat del CET estigui entre el 70 i el 90% de la plantilla, la subvenció per lloc de caràcter estable serà de 9.015,18 €.

Els Centres Especials de Treball poden beneficiar-se també de les següents ajudes per al manteniment dels llocs de treball ocupats per treballadors amb discapacitat:

 • Bonificació del 100% de la quota empresarial a la seguretat social, incloent-hi les d’accidents de treball, malaltia professional i quotes de recaptació conjunta.
 • Subvenció per al cost salarial del 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que es reduirà depenent de la jornada realitzada pels contractes a temps parcial.
 • Subvenció de fins 1.803,04 € per a l’adaptació de llocs de treball o l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies