Ajustament personal i social

Tal com disposa el Reial Decret 2273/1985 en l’aprovació del Reglament de Centres Especials de Treball (CET), en l’article primer i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril (LISMI), els CET tenen com objectiu prioritari dur a terme un treball productiu amb la finalitat d’assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixin els seus treballadors amb discapacitat. També han de ser mitjans d’integració de treballadors amb discapacitat al règim de treball normal a l’empresa ordinària.

La prestació de serveis d’ajustament personal i social s’entén en els àmbits rehabilitador, terapèutic, d’integració social, cultural i esportiu, que proporcionin al treballador una major rehabilitació personal i una major adaptació en la seva relació social.

Objectiu general

Facilitar els ajustaments personals, socials, culturals, esportius, de rehabilitació, terapèutics i laborals que els treballadors del centre necessiten per tal d’adaptar-los a l’activitat de l’empresa i al seu entorn i aconseguir l’accés a la vida laboral ordinària (objectiu final dels CET).

Objectius específics

 • Afavorir els aspectes relacionats amb les activitats pròpies de l’empresa.
 • Potenciar les relacions interpersonals entre els treballadors.
 • Potenciar la incorporació laboral a un mercat “normalitzat” de treball del personal amb discapacitat.
 • Facilitar al col·lectiu de persones amb discapacitat l’accés a una vida social, cultural, esportiva i associativa “normalitzada”.
 • Adaptar cada usuari al lloc de treball més adequat, en funció de les seves capacitats i habilitats.
 • Facilitar l’accés a tractaments de rehabilitació i terapèutics.
 • Facilitar assessorament i ajut personal per superar les dificultats socials i laborals que poden afectar als usuaris.

Activitats

 • Selecció de personal.
 • Tutories personalitzades.
 • Atenció a les famílies.
 • Informació i assessorament sobre tràmits, ajudes, etc.: transport, habitatge, educació, sanitat,…
 • Informació i assessorament sobre l’accés a recursos públics. Derivacions a altres recursos.
 • Facilitar l’accés al mercat normalitzat.
 • Adaptació al/del lloc de treball.
 • Promoció interna.
 • Facilitar l’accés als esports i organitzar activitats esportives.
 • Facilitar l’accés a centres sanitaris i terapèutics.
 • Accions formatives internes i externes.
 • Facilitar la relació interpersonal entre els treballadors: dinars, excursions, viatges, etc.
 • Facilitar l’accés a esdeveniments culturals: cine, teatre, exposicions, etc.
 • Facilitar l’accés a les noves tecnologies.
 • Condicions preferents per a treballadors.
 • Etc.

Indicadors d’avaluació:

 • Activitats que s’han dut a terme.
 • Registres de participació i actitud durant les activitats planificades (culturals, esportives, formatives,…
 • Enquestes de satisfacció.
 • Avaluació dels professionals.
 • Nombre de treballadors incorporats a l’empresa ordinària.
 • Problemàtiques tractades i que s’han resolt.
 • Etc.

Personal del departament i funcions

Assistent social:

Donar a conèixer a tots els treballadors l’existència del Departament Social, així com de les activitats i serveis que se’ls ofereix:

 • Informació i orientació.
 • Tramitació i gestió.
 • Seguiment.
 • Coordinació.

Aquestes funcions sempre es desenvoluparan en 3 sectors:

 • Sanitari: sempre que el treballador es vegi afectat per una situació de malaltia, pròpia o del nucli familiar, i que aquesta repercuteixi en la seva situació laboral o personal.
 • Laboral: en tots aquells conflictes que poden sorgir, com són la dificultat d’incorporació o adaptació al medi, la promoció laboral, la jubilació, l’absentisme, etc.
 • Social: s’intervindrà en aquelles situacions que ho requereixin, com ara conflictes de parella, separació o divorci, habitatge, relació amb els fills, els pares o la resta de família directa, etc.

Psicòleg:

 • Entrevistes per a la borsa de treball.
 • Realització de cursos i xerrades per als treballadors.
 • Orientació psicològica i seguiment d’aquells casos que ho requereixin.
 • Activació de grups.

La FECETC ha confeccionat un protocol per l’ajustament personal i social a través del qual s’intenta donar una referència en l’atenció individualitzada que es requereix.

Amb aquest protocol s’obté una fitxa de cada treballador amb discapacitat del CET, es reflecteix la situació personal i les necessitats de cada usuari i permet respondre i atendre amb més facilitat les necessitats detectades, així com fer un seguiment personalitzat.

Subvencions (USAP)

Per tal de premiar l’esforç que molts Centres Especials de Treball fan en contractar personal qualificat per realitzar un ajustament personal i social i així donar la màxima atenció possible als treballadors amb discapacitat, s’han creat les Unitats de Suport a l’Ajustament Personal (USAP).

Les bases d’aquesta ajuda són les següents:

Pdf-icon Bases Reguladores Subvencions USAP

Hotel d’entitats La Pau
C/Pere Vergés, 1, Pl. 11, Desp. 14
08020 Barcelona
fecetc@fecetc.org

Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya © 2021

Avís Legal - Política de privacitat | Política de cookies